Members


joint publications

Qiang Hu, Haiping Yang, Hanshen Xu, Zhiqiang Wu, Jim Lim, Xiaotao Bi, HanpingChen. Thermal behavior and reaction kinetics analysis of pyrolysis and subsequent in-situ gasification of torrefied biomass pellets. Energy Conversion and Management. 161 (2018) 205-214


Recent publications

• Qiang Hu, Haiping Yang, Hanshen Xu, Zhiqiang Wu, Jim Lim, Xiaotao Bi, HanpingChen. Thermal behavior and reaction kinetics analysis of pyrolysis and subsequent in-situ gasification of torrefied biomass pellets. Energy Conversion and Management. 161 (2018) 205-214
• Ehsan Oveisi, Shahab Sokhansanj, Anthony Lau, Jim Lim, Xiaotao Bi, Mahmood Ebadian, Fernando Preto, Cliff Mui, Robby Gill. In-depot upgrading the quality of fuel chips for a commercial gasification plant. Biomass and Bioenergy. 108 (2018) 138-145
• Haiping Yang, Daqian Wang, Bin Li, Zhiwei Zeng, Lei Qu, Wennan Zhang, Hanping Chen. Effects of potassium salts loading on calcium oxide on the hydrogen production from pyrolysis-gasification of biomass. Bioresource Technology. 249 (2018) 744-750
• Xi Zeng, Fang Wang, Zhennan Han, Yanlin Sun, Yanbin Cui, Guangwen Xu. Characterization and pilot scale test of a fluidized bed two-stage gasification process for the production of clean industrial fuel gas from low-rank coal. Carbon Resources Conversion. 2018.
• Linbo Yan, Yang Cao, Xuezheng Li, Boshu He. Characterization of a dual fluidized bed gasifier with blended biomass/coal as feedstock. Bioresource Technology. 254 (2018) 97-106
• Linbo Yan, Yang Cao, Boshu He. On the kinetic modeling of biomass/coal char co-gasification with steam. Chemical Engineering Journal. 331 (2018) 435-442
• Sonil Nanda, Miao Gong, Howard N. Hunter, Ajay K. Dalai, Janusz A. Kozinski. An assessment of pinecone gasification in subcritical, near-critical and supercritical water. Fuel Processing Technology. 2017. 168: 84-96
• Jaber Shabanian, Jamal Chaouki. Effects of temperature, pressure, and interparticle forces on the hydrodynamics of a gas-solid fluidized bed. Chemical Engineering Journal. 313 (2017) 580-590
• Rufei Wei, Shanghuan Feng, Hongming Long, Jiaxin Li, Zhongshun Yuan, Daqiang Cang, Chunbao (Charles) Xu. Coupled biomass (lignin) gasification and iron ore reduction: A novel approach for biomass conversion and application. Energy. 140 (2017) 406-414
• Junhao Hu, Jingai Shao, Haiping Yang, Guiying Lin, Yingquan Chen, Xianhua Wang, Wennan Zhang, Hanping Chen. Co-gasification of coal and biomass: Synergy, characterization and reactivity of the residual char. Bioresource Technology. 244 (2017) 71-7
• Bin Li, Haiping Yang, Liangyuan Wei, Jingai Shao, Xianhua Wang, Hanping Chen. Absorption-enhanced steam gasification of biomass for hydrogen production: Effects of calcium-based absorbents and NiO-based catalysts on corn stalk pyrolysis-gasification. International Journal of Hydrogen Energy. 42 (2017) 5840-5848
• Bin Li, Haiping Yang, Liangyuan Wei, Jingai Shao, Xianhua Wang, Hanping Chen. Hydrogen production from agricultural biomass wastes gasification in a fluidized bed with calcium oxide enhancing. International Journal of Hydrogen Energy. 42 (2017) 4832-4839
• Jimin Zeng, Rui Xiao, Huiyan Zhang, Yihong Wang, Dewang Zeng, Zhong Ma. Chemical looping pyrolysis-gasification of biomass for high H2/CO syngas production. Fuel Processing Technology. 2017. 168: 116-122
• Jimin Zeng, Rui Xiao, Huiyan Zhang, Xing Chen, Dewang Zeng, Zhong Ma.Syngas production via biomass self-moisture chemical looping gasification. Biomass and Bioenergy. 2017. 104: 1-7


facilities

Dual-bed steam gasifier - Pilot scale at the University of British Columbia and Highbury Energy Inc.

    Paul Watkinson, John Grace, Xiaotao Bi, Naoko Ellis, Jim Lim, Kevin Smith

 

Fluidized bed test and pilot reactors - at the Polytechnique Montréal

    Jamal Chaouki

 

Fluidized bed biomass reactors - at the Huazhong University of Science and Technology

    Hanping Chen

 

Gasification facilities - at Henan Academy of Sciences

    Tingzhou Lei

 

Gasification demonstration plants - Collaborations with Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences

    Longlong Ma's team

 

Fluidized bed air-blown biomass gasifier (1-2 kg/h) - at the Western University

    Chunbao Xu

 

50,000 tonne/year herbal medicine residues gasification plant - at Shandong Buchang Pharmaceutical

    Guangwen Xu

 

60,000 tonne/year distillers grains gasification demonstration plant - at Luzhou Laojiao Wine Making Co., Ltd.

    Guangwen Xu