MembersRecent publications

• Kuo Zeng, Qing Yang, Yang Zhang, Yanyang Mei, Xianhua Wang, Haiping Yang, Jingai Shao, Jiashuo Li, Hanping Chen. Influence of torrefaction with Mg-based additives on the pyrolysis of cotton stalk. Bioresource Technology. 2018. 261: 62-69
• Qiang Hu, Haiping Yang, Hanshen Xu, Zhiqiang Wu, Jim Lim, Xiaotao Bi, HanpingChen. Thermal behavior and reaction kinetics analysis of pyrolysis and subsequent in-situ gasification of torrefied biomass pellets. Energy Conversion and Management. 161 (2018) 205-214
• Xianhua Wang, Jing Wu, Yingquan Chen, Adisak Pattiya, Haiping Yang, Hanping Chen. Comparative study of wet and dry torrefaction of corn stalk and the effect on biomass pyrolysis polygeneration. Bioresource Technology. 2018. 258: 88-97
• Ziliang Wang, C. Jim Lim, John Grace, Hui Li, Maria Regina Parise. Effects of temperature and particle size on biomass torrefaction in a slot-rectangular spouted bed reactor. Bioresource Technology. 2017. 244: 281-288.


facilities

Pulsed fluidized bed torrefaction unit - Pilot scale at the University of British Columbia

    Xiaotao Bi, Jim Lim, Shahabaddine Sokhansanj