Biochar


Bioconversion

 Renjie Dong

Renjie Dong

 Qiang Fei

Qiang Fei

 Jianxin Jiang

Jianxin Jiang


Biomass pellets


Biomass supply chain


Bioproducts


Catalysis

 Zhiqiang Wu

Zhiqiang Wu

 Bolun Yang

Bolun Yang


Combustion


Environmental, economical and social impact assessments

 Yanhua Xu

Yanhua Xu

blank.png
blank.png
blank.png
blank.png

Gasification


Liquid biofuels

 Fei Wang

Fei Wang

 Yong Xu

Yong Xu

 Bolun Yang

Bolun Yang

blank.png
blank.png

Pyrolysis

 Zhiqiang Wu

Zhiqiang Wu

 Guangwen Xu

Guangwen Xu

  C hangfeng Yan

Changfeng Yan

  L inbo Yan

Linbo Yan

 Qing Yang

Qing Yang

 
blank.png

Torrefaction