Biochar


Bioconversion

Renjie Dong

Renjie Dong

Qiang Fei

Qiang Fei

Jianxin Jiang

Jianxin Jiang


Biomass pellets


Biomass supply chain


Bioproducts


Catalysis

Zhiqiang Wu

Zhiqiang Wu

Bolun Yang

Bolun Yang


Combustion


Environmental, economical and social impact assessments

Yanhua Xu

Yanhua Xu

blank.png
blank.png
blank.png
blank.png

Gasification


Liquid biofuels

Fei Wang

Fei Wang

Yong Xu

Yong Xu

Bolun Yang

Bolun Yang

blank.png
blank.png

Pyrolysis

Zhiqiang Wu

Zhiqiang Wu

Guangwen Xu

Guangwen Xu

C hangfeng Yan

Changfeng Yan

L inbo Yan

Linbo Yan

Qing Yang

Qing Yang

 
blank.png

Torrefaction